MENI
MENI
 • Koseško Okno

  V neposredni bližini rekreacijskega območja Koseškega bajerja in krajinskega parka Rožnik.
 • 30-120 m2
 • G - 5 sobna stanovanja
 • 250 parkirnih mest
 • 94 stanovanj in 2 poslovna prostora
 • Ljubljana - Koseze

O PROJEKTU

Predviden začetek gradnje januar 2021, 94 stanovanj – RAZPRODANO!

Dokončanje pa v 2023, skrajni datum primopredaje je 31.10.2023.

Več o samem projektu ter razpoložljive enote si lahko ogledate na www.koseskookno.si

Stanovanjsko trgovski objekt KOSEŠKO OKNO se nahaja v Kosezah, med Podutiško cesto na južni strani, Ulico bratov Učakar na vzhodni in severni strani ter obstoječo stanovanjsko pozidavo na zahodni strani, na lokaciji sedanje trgovine Mercator Koseze, ki se poruši. Gradbena parcela meri 9.617 m2.

Lokacija objekta je atraktivna in zanimiva, saj leži v neposredni bližini rekreacijskega območja Koseškega bajerja in krajinskega parka Rožnika z razvejano mrežo že obstoječih infrastrukturnih objektov in je hitro ter enostavno dostopna tako v center mesta kot tudi na mestno obvoznico

Glede na atraktivno lokacijo so ciljna skupina stanovanj potencialni kupci, ki statusno in finančno predstavljajo višji srednji sloj in jim lokacija z bližino rekreacijskih in trgovskih površin vključno z ostalimi infrastrukturnimi objekti predstavlja odločujoč kriterij pri izbiri in ne cena, so pa zahtevni kupci v smislu visoke kakovosti ter prilagajanja in izpolnjevanja njihovih zahtev. 
 
Del ciljnih kupcev predstavljajo lastniki stanovanj v terasastih blokih, ki hočejo ostati na isti lokaciji, a želijo imeti nova, kvalitetna stanovanja, morda večja in tudi zagotovljena parkirna mesta v kleti. Prav tako je del ciljnih kupcev stanovanj, katerim je lokacija glavni kriterij, med starejšimi lastniki stanovanj v terasastih blokih, saj so bili le-ti zasnovani brez dvigal in le v nekaterih so dvigala kasneje vgradili. Potencialni kupci predvidoma manjših stanovanj so tudi kupci, ki jim nakup stanovanja v mestu predstavlja investicijsko priložnost in kupujejo stanovanje z namenom oddaje v najem.

Predvideni so trije objekti, orientirani približno v smeri terasastih blokov, prvi objekt A na zahodni strani bo pretežno stanovanjski, drugi B in tretji objekt C pa med seboj povezuje v dvovišinskem pritličju trgovina Mercator, v zgornjih etažah pa so predvidena stanovanja. Tamkajšnjo trgovino Mercator bo nadomestil hipermarketa Mercator z vhodom za kupce iz Podutiške ceste.

Zasnova

Tlorisno kompozicijo objekta tvorijo tri lamele, orientirane približno v smeri terasastih blokov z vertikalnim gabaritom dve kleti, pritličje, dve nadstropji in terasna etaža (2K+P+2N+T). Na zahodni strani je stanovanjska lamela A z manjšim lokalom v pritličju ob Podutiški cesti. Srednjo lamelo B in vzhodno lamelo C med seboj povezuje dvovišinsko pritličje trgovine Mercator, v zgornjih etažah pa so stanovanja. Skupaj je v objektu 94 stanovanj, 29 v lameli A, 31 v lameli B in 34 v lameli C.

Lamela A se deli na dva dela z ločenima vhodoma in z dostopom iz pešpoti ob zahodni strani. Lamela B ima en vhod v stanovanjski del iz zahodne, dvoriščne strani, kjer je v pritličju tudi lokal. Na jugo zahodni strani lamele je klančina v ločeno garažo trgovine. Lamela C ima vhod v stanovanjski del na vzhodni strani iz Ulice bratov Učakar, dostopen po stopnicah in tudi po klančini. Med stanovanjskim delom lamel B in C je zelena streha nad trgovino, del strehe predstavlja terase stanovanj.

Glavni vhod v trgovino Mercator je iz zunanjega parkirišča ob Podutiški cesti. Dostop za kupce je tudi iz prve kletne etaže, kjer so parkirna mesta za trgovino in dostop v trgovino po tekočih stopnicah in z dvigalom. V pritličju osrednji trgovski del, namenjen trgovini, na severni in vzhodni strani zaključujejo skladišča in pomožni prostori. Pri glavnem vhodu v trgovino je manjši gostinski lokal. Prostor dostave za trgovino, ki je pokrit z večjim ozelenjenim nadstreškom, je na vzhodni strani ob lameli C. Na severni strani na nivoju prve kleti je ločena dostava za ribe.

Objekt ima dve kletni etaži s 322 parkirišči za potrebe trgovine, stanovanj in delno tudi za pokrivanje primanjkljaja parkirnih mest za okoliške prebivalce.

Prva klet je razdeljena na ločeno garažo za trgovski del z 98 parkirnimi mesti in z lastno uvozno/izvozno klančino iz parkirišča ob Podutiški cesti ter drugi del garaže z vhodom iz Ulice bratov Učakar na severni strani na nivoju prve kleti. V drugem delu je v prvi kleti 61 parkirišč, ki so namenjena za lokala, obiskovalce in oddajo/prodajo okoliškim prebivalcem. Od tu pelje klančina v drugo klet, kjer je 163 parkirišč, ki so v celoti namenjena lastnikom stanovanj.

V kleti so tudi tehnični prostori vključno s trafo postajo, shrambe in kolesarnice stanovanj ter garderobe za trgovino.

Objekt je zasnovan energetsko učinkovito, računska energetska izkaznica je skladna z izračuni.

Zunanja in prometna ureditev

Okolica objekta je ozelenjena in zasajena z drevesi in grmičevjem. Med lamelo A in B je umeščeno otroško igrišče in površine za druženje stanovalcev. Vzdolž lamele B je urejena peš pot do stopnic, ki peljejo na Ulico bratov Učakar. Ob zahodnem robu je stara dovozna pot na parkirišče preurejena v širšo javno pešpot, ki služi tudi peš dostopu do vhodov lamele A in dovozu do obstoječe hiše. Pešpoti so izvedene v betonskem tlaku.

Na delu zunanjih površin ob lameli A so urejeni zasebni ograjeni atriji. Pred atriji na zunanji strani so zasajene grmovnice.

V sklopu zunanje ureditve so nameščena tudi potrebna stojala za kolesa za obiskovalce za stanovanjski del, lokala in trgovino.

Pred trgovino je ob Podutiški cesti 35 zunanjih parkirišč, z dovozom iz Ulice bratov Učakar, ki so namenjena javni rabi in po katerih poteka dovoz do klančine za kletno garažo trgovine. Dodatnih 5 zunanjih parkirišč v javni rabi je na severni strani pred trafo postajo na nivoju prve kleti.

Dostop za dostavo trgovine je na vzhodni strani iz Ulice bratov Učakar, dovoz v garažo za stanovalce pa je na severni strani.

Na Ulici bratov Učakar je prometni režim spremenjen iz enosmernega v dvosmerni promet do uvoza v garažo stanovalcev.

Objekt se priključi na že zgrajeno javno omrežje komunalno energetske infrastrukture, na kanalizacijski sistem, vodovod, za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode na zemeljski plin in na elektriko ter telekomunikacijsko omrežje. V kleti objekta je nova trafo postaja, na strehi lamele B je telekomunikacijska antena. Za napajanje varnostnih naprav v primeru izpada električne napetosti je nameščen diesel agregat.

Za zbiranje odpadkov so ločeni prostori za vsako stanovanjsko lamelo, vključno z lokaloma.

Konstrukcija, streha in fasada

Nosilna konstrukcija objektov je armirano betonska. Objekt je globoko temeljen na armirano betonskih uvrtanih pilotih s temeljnimi gredami in vmesno armirano betonsko talno ploščo. Nosilni sistem predstavljajo armiranobetonske stene, stebri in nosilci ter armiranobetonske medetažne plošče in stopnišča. Strehe so ravne, armiranobetonske in izvedene kot zelene strehe z ekstenzivno ozelenitvijo.

Pretežni del fasade stanovanjskega dela predstavlja tankoslojna kontaktna toplotno izolativna fasada v svetlem tonu. Na terasni etaži je fasada delno obložena s fasadnimi ploščami. Fasada je delno obložena tudi pri vhodih v lamelo A.

Okna oziroma balkonska vrata v stanovanjih so iz PVC profilov, zastekljena z izolacijskim steklom z ustrezno toplotno in zvočno izolativnostjo. Na zunanji strani so police iz alu pločevine. Za sončno zaščito so na oknih senčila – screen roloji s krmiljenjem na električni pogon.

Pritlične fasadne stene z vhodi v stanovanjski del so zastekljene.

Garaža in skupni prostori

Vhod v garažo stanovalcev je zaprt z avtomatskimi dvižnimi vrati. Na parkirišču v prvi kleti je 15 parkirnih mest namenjenih parkiranju obiskovalcev. V prvi kleti avtomatska dvižna vrata zapirajo dovozno klančino v drugo klet, kjer so parkirišča samo za stanovalce. Za manjša stanovanja je predvideno eno parkirno mesto, za večja dve parkirni mesti.

V prvi in drugi kleti so tudi tehnični prostori, ločene kolesarnice za posamezne lamele in shrambe za stanovanja. Lamela B ima manjši prostor za kolesa tudi na nivoju pritličja.

Poleg vhodnih garažnih vrat na nivoju prve kleti so tudi ločena vrata za osebni prehod za kolesarje.

Vhod v garažo in uvozna klančina v drugo klet je nadzorovana z video kamerami.

Evakuacija iz garaže je tudi po zunanjem stopnišču na severni strani in na jugo vzhodni strani skozi garažo trgovine.

Finalni tlak v kleti je protiprašni premaz. V kolesarnicah so stene barvane s poldisperzijsko barvo.

Komunikacijsko jedro z dvigalom in stopniščem povezuje vse etaže. Skupni prostori stanovalcev so vhodni predprostor, stopniščni prostor z dvigalom, skupni hodnik pred stanovanji in prostor za čistilko.

Vrata v stopniščih in hodnikih so alu izvedbe, zastekljena.

Finalni tlak v stopnišču, predprostoru in hodnikih je naravni kamen ali keramične ploščice, strop in stene so barvane s poldisperzijsko barvo. Portal ob dvigalu je obložen z naravnim kamnom ali keramiko. V hodnikih pred dvigali je pretežno spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč.

Tlak in stene prostora za čistilko so obložene s keramiko.

V vhodnem predprostoru so vgrajeni poštni nabiralniki in oglasna deska za potrebe upravnika.

Za zbiranje odpadkov so ločeni prostori, za lamelo A vključno z lokalom v pritličju lamele A, za lamelo B z lokalom ob uvozu v garažo in za lamelo C pod vhodom v lamelo C.

Tlak v smetarnicah je metličen beton, stene so barvane.

Stanovanja

Stanovanja so funkcionalno zasnovana. Svetla višina v stanovanjih je predvidoma 265 cm, na terasni etaži predvidoma 280 cm, v prostorih s spuščenim stropom je višina predvidoma 250 cm.

Armirano betonske stene med stanovanji so ustrezno toplotno izolirane in obložene z mavčno kartonskimi ploščami. Predelne stene v stanovanjih so iz mavčno kartonskih plošč, instalacijski jaški so prefabricirane izvedbe.

Stene so glajene in barvane s poldisperzijsko barvo, v mokrih prostorih (kopalnica, WC in utility) pa obložene s keramiko.

Armiranobetonski stropi so brušeni, glajeni in barvani s poldisperzijsko barvo. V posameznih hodnikih in mokrih prostorih je spuščen strop iz mavčnokartonskih plošč.

Tlak v sobah in kuhinji je lakiran gotov parket, v mokrih prostorih je keramika.

Vhodna vrata v stanovanje so požarno odporna protivlomna, opremljena z varnostno ključavnico in kukalom, notranja vrata so bele barve, vsa višine cca 210 cm.

V kopalnicah in WC so v opremo vključeni konzolna WC školjka s podometnim izplakovalnikom, ponekod konzolni bide, umivalnik, kad ali/in tuš kadica. Bideji, umivalniki, kadi in tuši imajo enoročno nadometno mešalno baterijo in odtočno garnituro. V garsonjerah je vgrajena tuš kabina.

Vsako stanovanje ima vsaj en atrij, ložo ali teraso. Atriji so ograjeni s kovinsko ograjo višine cca 180 cm. Ograja na ložah je lahke kovinske izvedbe. Ograja na terasah lamele A je polna, zidana, na lamelah B in C pa lahke kovinske izvedbe. Na eni stranici lože v lameli B in C je na vrhu predvidena lokacija zunanje enote klime, ki je delno zastrta s fiksnim fasadnim panelom.

Na terasah na zeleni strehi trgovine in v atrijih je na delu ob fasadi med dvema stanovanjema ločitvena pregradna stena višine cca 210 cm in dolžine 200 cm.

Tlak na zunanjih površinah je iz protizdrsnih granitogres plošč. Del teras na terasni etaži je pokrit z nadstreškom kovinsko-steklene izvedbe. Lože, orientirane na Podutiško cesto, so zaradi hrupa zastekljene z možnostjo delnega odpiranja zasteklitve.

V komercialnih skicah stanovanj na terasni etaži je glede na statično preveritev črtkano vrisana možna lokacija jacuzija, na kateri pa priključki vode, elektrike in kanalizacije niso zagotovljeni.

Vsako stanovanje ima v kleti shrambo ustreznih dimenzij, tudi za možno shranjevanja koles.

Predelne stene med shrambami so zidane iz porobetonskih blokov, zglajene in barvane s poldisperzijsko barvo, stene nad vrati so zamrežene. Tlak je protiprašni premaz, vrata so kovinska. Shrambe so prisilno prezračevane.

Strojne in elektro inštalacije

Za ogrevanje in pripravo tople vode sta v kleti dve plinski kotlovnici, za lameli A in B ter za lamelo C in Mercator, v katerih so ločeni ogrevalni sistemi za vsako lamelo posebej in ločeno za Mercator. Plin za kuhanje ni predviden. Za stanovanja so na skupnih hodnikih pred stanovanji vgrajene stanovanjske toplotne postaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, opremljene z avtomatsko regulacijo ogrevne vode in merilnikom toplote ter hladne vode z daljinskim odčitavanjem. V stanovanjih je talno ogrevanje, s prostorsko temperaturno regulacijo v vseh prostorih. Podometna omarica z razdelilci za talno ogrevanje je nameščena v pomožnih prostorih stanovanja. V kopalnici je kopalniški radiator.

Priključek za vodo je v stanovanjih na terasni etaži in v atrijih.

Za pohlajevanje stanovanj je vgrajena predinštalacija za razvod hladilnega sistema z odvodom kondenzata in električno napajanje zunanje in notranje enote. V večjih stanovanjih (4 in 5 sobnih) je predpriprava za dve notranji enoti klime, v manjših za eno notranjo enoto. Lokacija zunanje enote v lameli B in C je na ložah oziroma terasah, v lameli A pa je na podestu ob stopnišču. V lameli A mora kupec zaradi oddaljenosti zunanje enote klime pri nakupu paziti na ustrezno izbiro.

Prezračevanje stanovanj je urejeno s kontroliranim higrosenzibilnim prezračevanjem z zajemom zraka preko okenskih dovodnih elementov in odvodom s stenskim odvodnim ventilatorjem iz sanitarnih prostorov in kuhinje. Kuhinjske nape je potrebno predvideti na obtočni zrak.

Izvedeno je prisilno prezračevanje shramb. Prezračevanje daljših hodnikov v lameli B in C je izvedeno z rekuperacijo toplote.

 

Vas zanima nakup?

Več o samem projektu ter razpoložljive enote si lahko ogledate na www.koseskookno.si

Vaš kontakt
Metka Junc
Št. licence: 02476
Termin ogleda
Vaše sporočilo bomo poslali agentu.
Vpisana rezervacija ne šteje za dokončno. Potrditev rezervacije boste prejeli po mailu.
Pokličite me

STATUS PROJEKTA

 • SPREJEMANJE REZERVACIJ
  april 2019
 • ZAČETEK GRADNJE
  oktober 2020
 • PODPISOVANJE POGODB
  junij 2020
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK GRADNJE
  oktober 2023

REZIDENCA MASARYKOVA

Sončna stanovanja v osrčju mestnega utripa.
Vaše sporočilo bomo poslali ustreznemu agentu.
Strinjam se, da Stoja Trade d.o.o. uporabi moje osebne podatke za odgovor na moje povpraševanje. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov
Strinjam se, da me Stoja Trade d.o.o. obvešča o novostih in ponudbi. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov.  
Deli na Facebooku
Deli na Twitterju
Pošlji na mail