MENI
MENI

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1.1 Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene nepremičninska družba.
1.2 Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. Storitve posredovanja pri nakupu, prodaji oz. menjavi nepremičnine

Na podlagi pogodbe o posredovanju nakupa, prodaje oz. menjave nepremičnin se nepremičninska družba zavezuje opraviti naslednje storitve: 

2.1 Vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala o sklenitvi prodajne oz. menjalne pogodbe.
2.2 Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (z namenom preveriti, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali ceno nepremičnine).
2.3 Preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne ali druge pravice tretjih oseb na nepremičnini).
2.4 Seznanitev naročitelja s določbami Energetskega zakona (EZ-1) in ustreznih podzakonskih predpisov glede zagotovitve energetske izkaznice za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se prodajo ter glede navajanja energijskih kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice že pri oglaševanju prodaje nepremičnine, kot tudi s predvidenimi globami v primeru kršitve navedenih obveznosti.
2.5 Posredovanje pri pogajanjih ter pripravi za sklenitev pravnega posla.
2.6 Sestava prodajne oz. menjalne pogodbe.
2.7 Trženje predmetne nepremičnine, vključno z oglaševanjem (na spletni strani http://www.stoja-trade.si/ oziroma na drugih spletnih straneh in/ali v tiskanih medijih).
2.8 Zagotovitev navodil za veljavno sklenitev pogodbe.
2.9 Druge storitve za katere se nepremičninska družba in naročitelj posebej pisno dogovorita v pogodbi o posredovanju.

3. Storitve pri posredovanju najema oziroma oddaje nepremičnin

Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji nepremičnin se nepremičninska družba za provizijo opredeljeno v točkah 4.1. do vključno 4.5. zavezuje opraviti naslednje storitve:

3.1 Vzpostavljanje stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se bo z naročiteljem pogajala o sklenitvi najemne pogodbe.
3.2 Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (z ogledom preveriti ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost ali višino najemnine).
3.3 Seznanitev naročitelja s določbami Energetskega zakona (EZ-1) in ustreznih podzakonskih predpisov glede zagotovitve energetske izkaznice za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se oddajo najemniku ter glede navajanja energijskih kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice že pri oglaševanju oddaje nepremičnine, kot tudi s predvidenimi globami v primeru kršitve navedenih obveznosti.
3.4 Preverjanje pravnega stanja nepremičnine (lastništvo, morebitne stvarne oz. druge pravice tretjih oseb na nepremičnini).
3.5 Trženje predmetne nepremičnine, vključno z oglaševanjem (na spletni strani http://www.stoja-trade.si/ oziroma na drugih spletnih straneh in/ali v tiskanih medijih).
3.6 Posredovanje pri pogajanjih in pripravi za sklenitev pogodbe.

4. Provizija

4.1 Višino provizije določita nepremičninska družba in naročitelj v pogodbi o posredovanju. Če ni v pogodbi o posredovanju določeno drugače, je višina provizije enaka:
- v primeru posredovanja pri nakupu oz. prodaji: znesku v višini 4 % + DDV od bruto pogodbene cene;
- v primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji / zakupu v višini dveh mesečnih bruto najemnin, določenih z najemno ali zakupno pogodbo + DDV.
4.2 Če je nepremičninska družba posredovala pri sklenitvi prodajne ali najemne/zakupne pogodbe za obe pogodbeni stranki na podlagi pogodbe o posredovanju, sklenjene z obema strankama pogodbe pri kateri je posredovala, je upravičena vsaki od strank zaračunati polovico provizije dogovorjene s to stranko.
4.3 Če se naročitelj in tretja oseba v pogodbi, pri kateri posreduje nepremičninska družba, dogovorita, da si delita stroške iz naslova provizije tako, da vsak od njiju nepremičninski družbi plača del provizije, je nepremičninska družba upravičena od tretje osebe zahtevati tisti del provizije, za katerega je v pogodbi, pri kateri posreduje nepremičninska družba, dogovorjeno, da ga plača tretja oseba, od naročitelja pa je upravičena zahtevati plačilo preostalega dela provizije.
4.4 S plačilom provizije so kriti stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanje stanja nepremičnine, pogajanja in priprave na skenitev najemne ali prodajne pogodbe, zlasti stroški za dejanja sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine; vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev; ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo); pisna opozorila, obvestila, potrdila; ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami; oglaševanje prodaje / nakupa oz najema ali oddaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način; seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo; prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja; ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine; seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake; telefonsko komuniciranje s strankami; sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.
4.5 Naročitelj nima pravice zahtevati znižanje provizije, če nepremičninska družba ne opravi katere storitve od poslov iz točke 3. splošnih pogojev, ker to glede na okoliščin posameznega primera ni bilo potrebno ali, če je naročitelj izrecno želel, da se ne opravijo, ali če je onemogočil njhovo opravo.
4.6 Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije za posredovanje pri prodaji / nakupu, najemu oz. oddaji nepremičnine, ko je sklenjena pogodba za nepremičnino, za katero je posredovala.
4.7 Nepremičninska družba ima pravico do plačila dejanskih stroškov (potni stroški, ogledi, ocena tržne vrednosti, priprava listin, priprava prodajne pogodbe itd.), če naročnik odstopi od podpisa pogodbe, pa je med strankami že prišlo do dogovora o bistvenih sestavinah prodajne pogodbe. Dejanski stroški se zaračunajo po priloženem ceniku.
4.8 Dodatne storitve:
▪ sestave najemne ali prodajne pogodbe, kadar ni zajeta v proviziji 750,00€ + 22% DDV
▪ ura svetovanja 350,00€ + 22% DDV

5. Obveznosti po zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

5.1 V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju »ZPPDFT«) mora nepremičninska družba pri sklepanju določenih pravnih poslov opraviti pregled stranke, ki zajema a) ugotavljanje identitete stranke, b) ugotavljanje dejanskega lastnika stranke – pravne osebe, c) pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov v skladu z določili ZPPDFT in č) redno spremljanje poslovnih dejavnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

5.2 Z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki, ki jih nalaga ZPPDFT ima nepremičninska družba pravico pridobiti in preveriti naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: a) osebno ime, b) naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, c) datum in kraj rojstva, č) davčno številko ter d) številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

5.3  Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga ZPPDFT, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebne dokumente vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) in/ali osebni dokument kopira, z označbo namena kopiranja na samem dokumentu.

6. Soglasje k uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Podpisani izjavljam, da sem osebne podatke navedene v pogodbi o posredovanju posredoval prostovoljno ter, da sem seznanjen oziroma soglašam, da:

6.1 Nepremičninska družba vzpostavi, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v skladu s sklenjeno pogodbo o posredovanju, pri čemer lahko nepremičninska družba uporablja različne načine komuniciranja (npr. telefon, navadno in elektronsko pošto). Pridobljene osebne podatke nepremičninska družba zbira in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) ter izključno za namene poslovanja v prometu z nepremičninami.
6.2     Osebne podatke posredujem prostovoljno in brez posledic, če posredovanje odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v zbirko osebnih podatkov, ki se nanaša name ter mi omogoči, da osebne podatke, ki se nanašajo name prepisujem ali kopiram in mi posreduje izpis; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka, in o metodi obdelave, da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.
6.3     Od upravljavca pisno s pošiljko naslovljeno na naslovu naveden v pogodbi o posredovanju ali ustno na zapisnik zahtevam, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
6.4     Nepremičninska družba na kopiji osebnega dokumenta označi: da gre za kopijo, svoj naziv, namen kopiranja, opozorilo o prepovedi uporabe v druge namene in pravno podlago za kopiranje – pisna privolitev; pri čemer je prepovedano nadaljnje kopiranje kopije osebnega dokumenta in nepremičninska družba kopije tudi ne sme hraniti v elektronski obliki. Nepremičninska družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjenih izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene pridobljeno ustrezno soglasje.
6.5     Dovoljujem, da se s tem soglasjem k uporabi in obdelavi dani osebni podatki, posredujejo tretjim osebam v skladu s pogodbo o posredovanju in se shranijo in obdelujejo v bazi podatkov nepremičninske družbe za namene neposrednega trženja.
            Podpisani sem prav tako seznanjen:
6.6    Da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego namena pogodbe o posredovanju oz. nudenja strokovne pomoči v skladu s sklenjeno pogodbo; s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov.
6.7     Se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega izrecnega pisnega soglasja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.
6.8       S pravico do pozabe in izbrisa – če več ne želim, da se moji osebni podatki obdelujejo, in ob pogoju da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevam, da se moji podatki izbrišejo in / ali prenehajo uporabljati za neposredno trženje; s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
6.9      S pravico zahtevati popravek oz. s pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe; s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.  

Izrazi v splošnih pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba - Stoja Trade d.o.o, Ljubljana, Dolenjska cesta 242, 1000 Ljubljana
Naročitelj - stranka, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju
Pogodba o posredovanju - pogodba, s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oz. najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje nepremičninski družbi plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena, če ni dogovorjeno drugače.
Tretja oseba: Oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
Provizija: plačilo za posredovanje pri prodaji, najemu oz. oddaji nepremičnine.

Cenik storitev

Posredovanje pri prodaji in nakupu nepremičnine
Pogodbena vrednost nad 10.000,00 EUR 4% + 22% DDV oz. drugačna višina provizije v skladu z dogovorom z naročiteljem
Pogodbena vrednost do 10.000,00 EUR 1.000,00 EUR + 22% DDV = 1.220,00 EUR
Ekskluzivno posredovanje po dogovoru
Sestava pogodb, ureditev ZK stanja
Prodajna oz. najemna pogodba* 750,00 EUR + 22% DDV = 915,00 EUR
Predpogodba, dogovor o ari, razveza pogodbe, dodatek k pogodbi* 375,00 EUR + 22% DDV = 457,50,00 EUR
Akt o oblikovanju etaže lastnine do 5 delov stavbe 900,00 EUR + 22% DDV = 1.098,00 EUR
Vsak nadaljnji del stavbe ali posamezni del ali posebni del 50,00 EUR + 22% DDV = 61,00 EUR
Sestava vlog za postopke (FURS)* 15,00 EUR/ stran + 22% DDV = 18,30 EUR
Ogledi, svetovanje, pridobivanje dokumentacije
Ogled nepremičnine* 100,00 EUR/ura + 22% DDV = 122,00 EUR (pri oddaljenosti nad 20 km se dodatno obračuna še kilometrina)
Kilometrina* 0,37 EUR/km + 22% DDV = 0,45 EUR
Nepremičninsko svetovanje* 350,00 EUR/ura + 22% DDV = 427,00 EUR
Oglaševanje nepremičnine (nepremičnine.net, spletna stran)* 3,00 EUR/dan + 22% DDV = 3,66 EUR
Ostalo oglaševanje: po veljavnem ceniku oglasnega mesta v oglaševanem mediju na dan objave oglasa.
Izdelava energetske izkaznice za nepremičnino cena odvisna od lastnosti nepremičnine (velikost,...)
Potrdilo o namenski rabi zemljišča, načrt parcele, 1 kom. * 20,00 EUR + 22% DDV = 24,40 EUR
Potrdilo ali odločba ali sklep o soglasju k pravnemu poslu* 50,00 EUR + 22% DDV = 61,00 EUR
Lokacijska informacija, 1 kom.* 50,00 EUR + 22% DDV = 61,00 EUR
ZK izpisek, 1 kom.* 10,00 EUR + 22% DDV = 12,20 EUR
Ocena tržne vrednosti nepremičnine 500,00 EUR + 22% DDV = 610,00 EUR
priprava prodajne strategije (samo v primeru poslovnih nepremičnin ali prodaj projektov - novogradenj) 3.000,00 EUR + 22% DDV = 3.660,00 EUR (kolikor ni drugače dogovorjeno s posebno pogodbo)
finančni pregled najemnih ali drugih uporabniških pogodb, z namenom svetovanja glede donosnosti nepremičnine (samo v primeru poslovnih nepremičnin) in priprava analize donosnosti 1.500,00 EUR + 22% DDV = 1.830,00 EUR
priprava pogodbe o nerazkrivanju informacij (samo v primeru gospodarskih subjektov)* 750,00 EUR + 22% DDV = 915,00 EUR
predstavitve na specializiranih konferencah, srečanjih, sejmih in podobno (samo v primeru gospodarskih subjektov) 250,00 EUR/ura + 22% DDV = 305,00 EUR

V ceno storitev niso vštete upravne, sodne takse ter notarske storitve.
*storitve so že vključene v posredniško provizijo in se ne zaračunavajo dodatno.

Vaše sporočilo bomo poslali ustreznemu agentu.
Strinjam se, da Stoja Trade d.o.o. uporabi moje osebne podatke za odgovor na moje povpraševanje. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov
Strinjam se, da me Stoja Trade d.o.o. obvešča o novostih in ponudbi. Več informacij na strani Varstvo osebnih podatkov.  
Deli na Facebooku
Deli na Twitterju
Pošlji na mail